Magunkról

Céljaink

A Szakkollégium célja a közösség, társadalmi-gazdasági érzékenység és szakmaiság elvén alapuló tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett magas szintű, minőségi szakmai képzés nyújtása.

Célunk, hogy a közgazdaság-, illetve társadalomtudományok területén elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosítsunk, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által.

Célunk továbbá, hogy a Szakkollégium tagjai szakmai tudásuk, közéleti szerepvállalásuk révén, a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják készségeiket, képességeiket, jártasságaikat.

Törekszünk arra, hogy az önkormányzatiság, a szubszidiaritás és a demokrácia elvei érvényesüljenek a szakkollégiumi tevékenységeink során. Tevékenységünket a Szakkollégium Mozgalom alapelveire építve szervezzük.

Szakkollégiumunk közösségi, szellemi, kritikai és értékközvetítő műhelyként kíván működni, amelynek velejáró feladata a tárgyi és személyi feltételek megteremtése.

Célunk, hogy tevékenységeink által a megszerzett tapasztalatainkat disszeminálni, továbbadni tudjunk jelenlegi és leendő hallgatóink számára, kívánatossá téve ezzel a szakkollégiumhoz való tartozást.

A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, szorgalmukkal, életvitelükkel példát mutatnak hallgató társaiknak, sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.

A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.

A Szakkollégium szeretné támogatni a középiskolai tanulmányokat folytató diákok pályaorientációját a gazdasági szakma irányába.